Naše ciele

Ambíciou občianskeho združenia „Nestačí len prežiť“, o. z. je vybudovať v iných priestoroch podobne fungujúce zariadenie ako bolo Detské centrum Theodora Hellbrüggeho a nadviazať tak na kvalitatívne výsledky tohto zariadenia. V spolupráci s EMŠ Sovičky sa nám podarilo vytvoriť špeciálnu triedu pre deti, ktoré mali navštevovať denný stacionár Detského centra s cieľom poskytnúť im zatiaľ aspoň časť služieb, ktoré mali predtým zabezpečené v Detskom centre. Následne sa zameriame na nájdenie modelu, ktorý by nám dovoľoval poskytnúť týmto deťom aj komplexnejšiu interdisciplinárnu starostlivosť.

Cieľom združenia je:

 • chrániť záujmy a potreby detí s poruchami vývinu,
 • zamerať sa na individuálnu intervenciu detí s cieľom čo najviac zefektívniť špeciálnopedagogické vedenie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • podieľať sa na kvalitnej príprave detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a dosiahnuť tak optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu,
 • podpora kultúrnosti, vzdelanosti, tvorivosti osôb zdravotne a telesne znevýhodnených formou realizácie kultúrnych, spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít,
 • tvorba podmienok a priestoru pre integráciu detí formou spolupráce s bežnými triedami v materskej škole,
 • tvorba priestoru pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré nemôžu byť zaradené na celodenný pobyt v materskej škole zohľadňovaním ich  individuálnych potrieb a možností,
 • príprava a podpora vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou muzikoterapie, biblioterapie, ergoterapie, arteterapie, psychomotorickej terapie a dramatoterapie,
 • tvorba možností pre multidisciplinárny prístup – spolupráca s pediatrami, fyzioterapeutmi, logopédmi, psychológmi a inými odborníkmi v zdravotníckej starostlivosti pre deti s poruchami vývinu, spolupráca s odborníkmi z oblasti hipoterapie, kanisterapie a pod.
 • tvorba možností pre zriadenie a prevádzkovanie relaxačnej miestnosti snoezelen pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • spolupráca s vybranými strednými odbornými a vysokými školami, najmä študentami špeciálnej a liečebnej pedagogiky, vychovávateľstva,
 • aktívna spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako i inými národnými aj medzinárodnými organizáciami, pri riešení problémov detí s telesným a mentálnym postihom,
 • organizácia odborných edukačných akcií – seminárov, konferencií, vzdelávacích aktivít, prednášok, rozhovorov s tematikou porúch vývinu a propagáciou najnovších poznatkov,
 • vyvíjať aktívnu činnosť k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov, príspevkov, dotácií pre fungovanie združenia a vytvárať tak materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích a spoločenských potrieb,
 • nákup špeciálno-pedagogických, kompenzačných a rehabilitačných pomôcok na skvalitnenie starostlivosti o deti,
 • pomáhať pri zabezpečovaní a organizovaní pobytov pre deti s poruchami vývinu, ich rodičov a odborníkov,
 • založiť internetovú stránku propagujúcu potreby detí s poruchami vývinu a možnosť komplexnej a interdisciplinárnej starostlivosti o túto skupinu detí,
 • vytváranie priestoru a podmienok pre realizáciu programov a projektov súvisiacich s cieľmi združenia,
 • podpora inštitúcií vydávajúcich periodickú či neperiodickú tlač zameranú na spoločnú problematiku,
 • nakupovať potrebnú literatúru, kompenzačné pomôcky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre členov združenia a pre potreby občianskeho združenia,
 • organizovať akcie, verejné zbierky a inú hospodársku činnosť na podporu napĺňania cieľov.

 Veríme, že sa nám spoločne podarí napĺňať tieto ciele a tak pomôcť tým, ktorý to majú v živote o čosi ťažšie ako my ostatní.