O nás

V čase vzniku bolo občianske združenie „Nestačí len prežiť“, o. z. pri Detskom centre hlavne združením zdravotníckych pracovníkov, liečebných a špeciálnych pedagógov, psychológa, pracujúcich v Detskom centre pri Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice a rodičov detí, ktoré navštevovali Detské centrum prof. Theodora Hellbrüggeho na ulici Obrancov mieru č. 18 v Košiciach. Na jeseň 2016 bolo Detské centrum prof. Theodora Hellbrüggeho rozhodnutím DFN Košice zrušené.

Niekoľko rodičov a bývalých zamestnancov sa rozhodlo pokračovať v činnosti občianskeho združenia a aspoň čiastočne naďalej pomáhať deťom a ich rodinám, ktorým Detské centrum dovtedy pomáhalo. Na jeseň 2016 sa podieľalo na vzniku špeciálnej triedy „Vytrvalí slimáčikovia“ zriadenej pri EMŠ Sovičky, Exnárova 10, 040 22 Košice určenej pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. O rok neskôr, v roku 2017, už vo veľkej miere participovalo na zriadení Evanjelickej špeciálnej materskej školy, Exnárova 10, 040 22 Košice. EŠMŠ je zriadená za účelom poskytovania výchovy a vzdelávania deťom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

V roku 2020 začalo spoluprácu s Centrom včasnej intervencie Košice, n. o., Komenského 3, Košice s cieľom aj naďalej podporovať deti so zdravotným znevýhodnením a deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. V rámci tejto spolupráce podporuje projekt ALKA – Asistent ako Láskavý KAmarát.