Ciele združenia

  • chrániť a podporovať záujmy a potreby detí a dospelých s poruchami vývinu, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zdravotným znevýhodnením,
  • podieľať sa na kvalitnej príprave detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a dosiahnuť tak optimálny rozvoj ich osobnosti,
  • vytvárať podmienky a priestor pre inklúziu formou spolupráce s bežnými materskými a základnými školami, 
  • spolupracovať s vybranými strednými odbornými a vysokými školami, najmä študentmi špeciálnej a liečebnej pedagogiky, vychovávateľstva, 
  • organizovať odborné edukačné akcie – semináre, konferencie, vzdelávacie aktivity, prednášky, rozhovory s tematikou porúch vývinu a propagáciou najnovších poznatkov, 
  • vytvárať možnosti pre multidisciplinárny prístup prepájaním odborníkov v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, aj v sociálnej oblasti spolu s laikmi z radov rodičov a nadšencov pre rovnaké témy
  • podporovať sociálnu integráciu zdravotne znevýhodnených osôb  a komunitnú rehabilitáciu formou realizácie kultúrnych, spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít,

Nestačí len prežiť, o.z. sa od svojho vzniku spája s odborníkmi z oblasti zdravotníctva a sociálnej oblasti (Detské centrum prof. Hellbrügeho, Centrum včasnej intervencie Košice, n. o.). Do svojich aktivít zapája tiež laikov z radov rodičov a nadšencov, ktorí zdieľajú záujem o rovnaké témy. Tento prístup sa v odbornej terminológii označuje ako multidisciplinárny a aj z dlhodobého hľadiska sa ukazuje ako mimoriadne efektívny. 

Prepájaním poznatkov a skúseností odborníkov z viacerých oblastí s paralelným zapojením komunity sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť na zreálnenie vízií a ich dlhodobého udržania.

Zachytávaním potrieb detí so zdravotným znevýhodnením, ich rodín a mladých dospelých začalo “Nestačí len prežiť” o. z. pôsobiť aj v oblasti scitlivovania spoločnosti voči zraniteľným skupinám. Tiež hľadanie možností a vytváranie podmienok na odstraňovanie nerovností sú témy, v ktorých sa prepája s aktivitami iniciatívy ALKA.

ALKA vznikla v roku 2019 ako projekt Centra včasnej intervencie Košice, n. o. Jeho cieľom bolo podporiť začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením do bežného školského prostredia. ALKA postupne identifikovala a overila, čo všetko je potrebné urobiť, aby bežné MŠ a ZŠ vytvárali také prostredie, v ktorom budú rešpektované individuálne potreby každého dieťaťa. A zároveň, aby začleňovanie detí do tohto prostredia bolo úspešné. ALKA celý tento proces koordinovala a facilitovala. V spolupráci so školami vytvárala multidisciplinárne tímy. Identifikovala v nich aktérov inklúzie, ich potreby a kompetencie. 

Spočiatku sa ALKA svojimi aktivitami zameriavala na rodiny zdravotne znevýhodnených detí v predškolskom veku. Členovia tímu ALKA si postupne stále viac uvedomovali, že starostlivosť a sprevádzanie týchto rodín po dovŕšení 7. roku života dieťaťa končí a rodina sa dostáva do „vzduchoprázdna“. Ďalšie sprevádzanie inštitúciami je len sporadické a skôr individuálne a rodina je odkázaná sama na seba. Uvedomili si, že sprevádzanie rodín starších detí a dospelých nebude potrebné, ak bude komunita pripravená prijať ich ako svojich členov, ktorými reálne aj sú. A tak, úplne prirodzene, ALKA svoju činnosť preniesla z prostredia CVI Košice, n.o. do košických komunít. 

ALKA sa stala súčasťou Nestačí len prežiť o.z., s ktorým ju spája cieľová skupina, tzn. vyčleňované a zraniteľné skupiny. Tiež komunitná rehabilitácia, v jej rámci je vytváraný priestor a možnosti na začleňovanie zdravotne znevýhodnených ľudí do ich komunít a spoločenstiev, do ktorých by chceli patriť.  

V skratke je možné povedať, že Nestačí len prežiť, o. z. vedelo “čo” chce urobiť, no nemalo kapacity a zručnosti “ako”. Ten chýbajúci fragment priniesla ALKA. Niekoľkoročná vzájomná spolupráca postavená na otvorenej komunikácii, dobrých medziľudských vzťahoch a úspešnej podpore ďalších subjektov prirodzene vyústila aj do formálneho spojenia. 

ALKA sa v rámci spomínaných aktivít zameriava na sprevádzanie, mentoring, zdieľanie príkladov dobrej praxe a komplexnú podporu partnerov v inklúzii.