main_header_new

O nás

„Nestačí len prežiť“, o. z. je združením, ktoré bolo zaregistrované MV SR dňom 16.11.2012.

Pôvodný názov združenia obsahoval aj dodatok pri Detskom centre. V čase vzniku to bolo združenie hlavne zdravotníckych pracovníkov, liečebných a špeciálnych pedagógov, psychológa, pracujúcich v Detskom centre pri Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice a rodičov detí, ktoré navštevovali Detské centrum Theodora Hellbrüggeho na ulici Obrancov mieru č. 18 v Košiciach. Toto centrum bolo vysunutým pracoviskom DFN. Od jeho vzniku v októbri 1996 až po jeho zrušenie po 20 rokoch fungovania zo strany DFN sa zameriavalo na starostlivosť o deti s poruchami vývinu, deti so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami a deti so zdravotným znevýhodnením a bolo zariadením s komplexnou interdisciplinárnou starostlivosťou o tieto deti. Detské centrum malo 4 úseky:

Ambulantný úsek – poskytoval špecializované diagnostické a terapeutické služby. V rámci ambulantného úseku pracovali ambulancie: rehabilitačná ambulancia, neurologická ambulancia, genetická ambulancia, poradňa pre deti s Downovým syndrómom.

Rehabilitačný úsek – vo svojej práci využíval rôzne metodiky liečby. Základnou pohybovou liečbou bola Vojtova reflexná lokomócia a Bobath koncept, využívala sa aj senzomotorická stimulácia, postizometrická relaxácia, antigravitačná relaxácia, mäkké a mobilizačné techniky, Kabátova technika, cvičenie na lopte, bazálna stimulácia, respiračná fyzioterapia. U detí s Downovým syndrómom sa využívala aj orofaciálna regulačná terapia. Z fyzikálnej terapie to boli laseroterapia, bioptronová lampa, elektroterapia a hydroterapia.

Psychologický úsek – cieľom práce bola sociálna integrácia dieťaťa do rodiny a širšieho sociálneho prostredia, liečba psychických porúch dieťaťa a redukcia patologickej citovej výmeny v rodine. Samotná činnosť pozostávala z psychodiagnostického procesu, psychoterapie a psychologického poradenstva.

Pedagogický úsek – uplatňoval vo svojej práci prvky Montessori pedagogiky. Vo výchove a vzdelávaní postupoval podľa štátneho vzdelávacieho programu a využíval rôzne alternatívne učebné metódy – Aplikovanú behaviorálnu analýzu, Metódu dobrého štartu, Heyrovskej a Mlčákovej grafomotorické cvičenia, arteterapiu, muzikoterapiu, ergoterapiu, biblioterapiu a iné. Výchova a vzdelávanie bolo orientované na dieťa, jeho individuálne potreby a schopnosti. Starostlivosť poskytuval formou denného pobytu (stacionár) detí a formou individuálnych terapií.

Po zatvorení Detského centra, na jeseň 2016 sa niekoľko rodičov a bývalých zamestnancov rozhodlo pokračovať v činnosti občianskeho združenia a aspoň čiastočne naďalej pomáhať deťom a ich rodinám, ktorým centrum dovtedy pomáhalo.

Ambíciou občianskeho združenia „Nestačí len prežiť“, o. z. je vybudovať v iných priestoroch podobne fungujúce zariadenie ako bolo Detské centrum Theodora Hellbrüggeho a nadviazať tak na kvalitatívne výsledky tohto zariadenia. V spolupráci s EMŠ Sovičky sa nám podarilo vytvoriť špeciálnu triedu pre deti, ktoré mali navštevovať denný stacionár Detského centra s cieľom poskytnúť im zatiaľ aspoň časť služieb, ktoré mali predtým zabezpečené v Detkom centre. Následne sa zameriame na nájdenie modelu, ktorý by nám dovoľoval poskytnúť týmto deťom aj komplexnejšiu interdisciplinárnu starostlivosť.

Cieľom združenia je:

 • chrániť záujmy a potreby detí s poruchami vývinu,
 • zamerať sa na individuálnu intervenciu detí s cieľom čo najviac zefektívniť špeciálnopedagogické vedenie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • podieľať sa na kvalitnej príprave detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a dosiahnuť tak optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu,
 • podpora kultúrnosti, vzdelanosti, tvorivosti osôb zdravotne a telesne znevýhodnených formou realizácie kultúrnych, spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít,
 • tvorba podmienok a priestoru pre integráciu detí formou spolupráce s bežnými triedami v materskej škole,
 • tvorba priestoru pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré nemôžu byť zaradené na celodenný pobyt v materskej škole zohľadňovaním ich  individuálnych potrieb a možností,
 • príprava a podpora vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou muzikoterapie, biblioterapie, ergoterapie, arteterapie, psychomotorickej terapie a dramatoterapie,
 • tvorba možností pre multidisciplinárny prístup – spolupráca s pediatrami, fyzioterapeutmi, logopédmi, psychológmi a inými odborníkmi v zdravotníckej starostlivosti pre deti s poruchami vývinu, spolupráca s odborníkmi z oblasti hipoterapie, kanisterapie a pod.
 • tvorba možností pre zriadenie a prevádzkovanie relaxačnej miestnosti snoezelen pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • spolupráca s vybranými strednými odbornými a vysokými školami, najmä študentami špeciálnej a liečebnej pedagogiky, vychovávateľstva,
 • aktívna spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako i inými národnými aj medzinárodnými organizáciami, pri riešení problémov detí s telesným a mentálnym postihom,
 • organizácia odborných edukačných akcií – seminárov, konferencií, vzdelávacích aktivít, prednášok, rozhovorov s tematikou porúch vývinu a propagáciou najnovších poznatkov,
 • vyvíjať aktívnu činnosť k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov, príspevkov, dotácií pre fungovanie združenia a vytvárať tak materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích a spoločenských potrieb,
 • nákup špeciálno-pedagogických, kompenzačných a rehabilitačných pomôcok na skvalitnenie starostlivosti o deti,
 • pomáhať pri zabezpečovaní a organizovaní pobytov pre deti s poruchami vývinu, ich rodičov a odborníkov,
 • založiť internetovú stránku propagujúcu potreby detí s poruchami vývinu a možnosť komplexnej a interdisciplinárnej starostlivosti o túto skupinu detí,
 • vytváranie priestoru a podmienok pre realizáciu programov a projektov súvisiacich s cieľmi združenia,
 • podpora inštitúcií vydávajúcich periodickú či neperiodickú tlač zameranú na spoločnú problematiku,
 • nakupovať potrebnú literatúru, kompenzačné pomôcky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre členov združenia a pre potreby občianskeho združenia,
 • organizovať akcie, verejné zbierky a inú hospodársku činnosť na podporu napĺňania cieľov.

 Veríme, že sa nám spoločne podarí napĺňať tieto ciele a tak pomôcť tým, ktorý to majú v živote o čosi ťažšie ako my ostatní.