História

„Nestačí len prežiť“, o. z. je združením, ktoré bolo zaregistrované MV SR dňom 16.11.2012.

Pôvodný názov združenia obsahoval aj dodatok pri Detskom centre. V čase vzniku to bolo združenie hlavne zdravotníckych pracovníkov, liečebných a špeciálnych pedagógov, psychológa, pracujúcich v Detskom centre pri Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice a rodičov detí, ktoré navštevovali Detské centrum prof. Theodora Hellbrüggeho na ulici Obrancov mieru č. 18 v Košiciach. Toto centrum bolo vysunutým pracoviskom DFN Košice. Od jeho vzniku v októbri 1996 až po jeho zrušenie po 20 rokoch fungovania zo strany DFN Košice sa zameriavalo na starostlivosť o deti s poruchami vývinu, deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a deti so zdravotným znevýhodnením a bolo zariadením s komplexnou interdisciplinárnou starostlivosťou o tieto deti.

DC prof. Theodora Hellbrüggeho malo 4 úseky:

Ambulantný úsek – poskytoval špecializované diagnostické a terapeutické služby. V rámci ambulantného úseku pracovali ambulancie: rehabilitačná ambulancia, neurologická ambulancia, genetická ambulancia, poradňa pre deti s Downovým syndrómom.

Rehabilitačný úsek – vo svojej práci využíval rôzne metodiky liečby. Základnou pohybovou liečbou bola Vojtova reflexná lokomócia a Bobath koncept, využívala sa aj senzomotorická stimulácia, postizometrická relaxácia, antigravitačná relaxácia, mäkké a mobilizačné techniky, Kabátova technika, cvičenie na lopte, bazálna stimulácia, respiračná fyzioterapia. U detí s Downovým syndrómom sa využívala aj orofaciálna regulačná terapia. Z fyzikálnej terapie to boli laseroterapia, bioptronová lampa, elektroterapia a hydroterapia.

Psychologický úsek – cieľom práce bola sociálna integrácia dieťaťa do rodiny a širšieho sociálneho prostredia, liečba psychických porúch dieťaťa a redukcia patologickej citovej výmeny v rodine. Samotná činnosť pozostávala z psychodiagnostického procesu, psychoterapie a psychologického poradenstva.

Pedagogický úsek – uplatňoval vo svojej práci prvky Montessori pedagogiky. Vo výchove a vzdelávaní postupoval podľa štátneho vzdelávacieho programu a využíval rôzne alternatívne učebné metódy – Aplikovanú behaviorálnu analýzu, Metódu dobrého štartu, Heyrovskej a Mlčákovej grafomotorické cvičenia, arteterapiu, muzikoterapiu, ergoterapiu, biblioterapiu a iné. Výchova a vzdelávanie bolo orientované na dieťa, jeho individuálne potreby a schopnosti. Starostlivosť poskytuval formou denného pobytu (stacionár) detí a formou individuálnych terapií.

Po zatvorení Detského centra, na jeseň 2016 sa niekoľko rodičov a bývalých zamestnancov rozhodlo pokračovať v činnosti občianskeho združenia a aspoň čiastočne naďalej pomáhať deťom a ich rodinám, ktorým centrum dovtedy pomáhalo. V spolupráci s EMŠ Sovičky sa nám podarilo vytvoriť špeciálnu triedu pre deti, ktoré mali navštevovať denný stacionár Detského centra s cieľom poskytnúť im zatiaľ aspoň časť služieb, ktoré mali predtým zabezpečené v Detskom centre.

V roku 2020 začalo občianske združenie spoluprácu s Centrom včasnej intervencie Košice, n. o. s cieľom aj naďalej podporovať deti so zdravotným znevýhodnením a deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.